Zaproszeni goście

dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw., Dyrektor Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki

Prof. Piotr Ładyżyński jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie: Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1990 r. uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika w specjalności inżynieria biomedyczna. W 1997 r. Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN) nadała mu z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych, a w 2009 r. doktora habilitowanego w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1990 r. dr Ładyżyński zatrudniony jest w IBIB PAN, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta i docenta, a obecnie profesora nadzwyczajnego. Od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora do Spraw Ogólnych IBIB PAN, a od 2014 r. Dyrektora Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki. Od 2010 r. jest członkiem Rady Naukowej IBIB PAN a od 2017 r. Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. W latach 2000–2001 odbył staż jako Postdoctoral Fellow w Institute of Science and Technology (Nara, Japonia), ufundowany przez Japan Society for the Promotion of Science. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania dotyczące sztucznych narządów wewnętrznych, zwłaszcza sztucznej trzustki, metod technicznego wspomagania diagnozowania, monitorowa i leczenia chorób przewlekłych (głównie cukrzycy i jej powikłań), w tym z zastosowaniem technologii teleinformatycznych i hybrydowych oraz teleopieki domowej i mobilnej, a także nowoczesnych biopomiarów. Jest współautorem ponad 50 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 4 monografii, 4 rozdziałów w monografiach, 3 patentów i 1 wzoru użytkowego. Od 2017 r. pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Biocybernetics and Biomedical Engineering (Impact Factor: 1.06). Dr Ładyżyński działa aktywnie w kilku krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, gdzie w latach 2002–2007 zasiadał w Zarządzie Głównym pełniąc m.in. funkcję skarbnika. W International Federation for Medical and Biological Engineering pełni obecnie funkcję przewodniczącego Industry Working Group, członka Publication and Publicity Committee oraz zastępcy redaktora Proceedings of IFMBE. W 2016 r. był Prezydentem kongresu European Society for Artifcial Organs a w 2017 r. został wybrany na stanowisko Prezydenta Elekta tej organizacji. Od 2015 r. jest członkiem Komisji do Spraw Wyrobów Medycznych przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


dr inż. Agnieszka Kowalska, Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Dr inż. Agnieszka Kowalska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie w roku 2006 uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. W tym samym roku dołączyła do zespołu Wrocławskiego Parku Technologicznego, przyczyniając się do powstania zespołu laboratoriów i prototypowni (obecnie zatrudniona na stanowisku dyrektora ds. laboratoriów i prototypowni). Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze biotechnologii. Jest współautorem kliku publikacji, kilku zgłoszeń patentowych oraz dwóch patentów. Jej doświadczenie obejmuje również networking firm technologicznych, świadczenie usług proinnowacyjnych oraz rozwijanie współpracy nauki z biznesem.

Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, w którym łączymy biznes i naukę z zaawansowanymi technologiami. Inspirowani przez ludzi tworzymy przestrzeń, w której innowacyjne pomysły zmieniają się w zdolne do konkurowania na rynkach światowych produkty i usługi. Chcemy być znanym na świecie miejscem tętniącym technologicznym biznesem. Dążymy do tego łącząc nowoczesną infrastrukturę, specjalistyczna wiedzę i światowej klasy aparaturę badawczą. Już dziś skupiamy w jednym miejscu środowisko naukowo-biznesowe Dolnego Śląska.


dr inż. Robert Kołodziejczyk, Pure Biologics S.A.

Dr inż. Robert Kołodziejczyk posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Pierwsze projekty realizował w Zakładzie Biochemii na Politechnice Wrocławskiej, tam przygotował i obronił pracę doktorską oraz pracował jako asystent, następnie odbył staż w Instytucie Medycyny Laboratoryjnej w Lund University w Szwecji. W 2006–2009 odbył staż podoktorski jako adiunkt w akładzie Krystalografii, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a kolejny w Instytucie Biotechnologii w Helsinkach w Finlandii, gdzie następnie pracował przy wdrożeniu projektu funduszu TEKES Fińskiej Agencji Innowacji. Zdobył również doświadczenie w School of Biomedical Sciences w Leeds, w Anglii. Od 02.2015 pracuje w Pure Biologics S.A. Na swym koncie ma bogaty dorobek naukowy oraz liczne nagrody MNiSW.

Pure Biologics S.A. jest firmą biofarmaceutyczną prowadzącą własne prace nad rozwojem biofarmaceutyków, testów diagnostycznych oraz wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. Spółka realizuje również badania kontraktowe dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w zakresie produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych.


mgr inż. Anna Racino, DiagNova Technologies Sp. z o.o.

Mgr inż. Anna Racino jest absolwentką Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Uzyskała dyplom inżyniera w specjalności fotonika w 2014 r. i dyplom magistra w specjalności inżynieria optyczna w 2015 r. Zaraz po ukończeniu studiów wzbogaciła swą wiedzą i entuzjazmem zespół badawczo-rozwojowy firmy DiagNova Technologies, gdzie zaczęła pełnić istotną rolę przy realizacji projektu stworzenia wysokiej klasy pionierskiego narzędzia do zaawansowanej diagnostyki foniatrycznej. W swojej pracy dała się poznać jako prawdziwy człowiek renesansu wykazując interdyscyplinarne podejście do wszystkich stawianych przed nią wyzwań. W krótkim czasie zgłębiła tajniki mechaniki, elektroniki i programowania uzupełniając wiedzę optyczną wyniesioną ze studiów. Skutecznie zmierzyła się z wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą dla wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 pełniąc kluczową funkcję podczas wdrażania systemu i zarządzając całą dokumentacją systemową oraz projektową. Jest współautorem zgłoszenia patentowego oraz zgłoszenia wzoru użytkowego. Dzięki jej pracy lekarze korzystający z nowo opracowanych urządzeń mają dostęp do najnowocześniejszych technologii i mogą cieszyć się ich maksymalną użytecznością.

Firma DiagNova Technologies działa od 2008 r. Główna działalność firmy związana jest z tworzeniem i wprowadzaniem nieinwazyjnych, innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo rozwiązań dla medycyny na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia. Dział badawczo-rozwojowy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pracuje nad łączeniem różnych metod diagnostycznych w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności diagnozowania. Najbardziej zaawansowany projekt firmy dotyczy systemu obrazowania krtani i analizy drgań fałdów głosowych dla diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej i wykorzystuje doświadczenie z wieloletniej współpracy z licznymi ośrodkami foniatrycznymi w całej Polsce. Stworzone i oferowane przez spółkę kompleksowe rozwiązanie software’owe dla foniatrii i innych specjalności medycznych: program DiagnoScope wyznacza standardy w zakresie diagnostyki foniatrycznej w Polsce.


mgr inż. Marcin Talar, Medicus sp. z o.o.

Mgr inż. Marcin Talar, absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek Fizyka Techniczna/Inżynieria biomedycznej w 2006 r. Od ponad 10 lat zajmuje się implantami słuchowymi w firmie Medicus Sp. z o.o., która jest wyłącznym dystrybutorem firmy Cochlear Ltd. Aktualnie zajmuje stanowisko Clinical Business Manager, w ramach którego zajmuje się produktami w sferze opieki chirurgicznej, kliniczno-technicznej oraz biznesowej. Organizator treningów, kursów i warsztatów oraz współautor publikacji medycznych.


mgr inż. Andrzej Cieślak, Prezes Zarządu, mgr inż. Barbara Szymańska, Dynacon Sp. z o.o.

Dynacon to firma założona w 2005, która już od samego początku stawiała na innowacyjność oraz nietuzinkową wiedzę swoich założycieli. Kontynuowała jednocześnie ogromny dorobek zdolnego zespołu, doskonaląc przy tym zarówno siebie, jak i produkty oferowane na rynku polskim i międzynarodowym. To pozwoliło ugruntować pozycję na rynku technologicznym. A realizowane projekty w branżach przemysłu pozwoliły na niezależność i ekspansję. Firma Dynacon powstała w odpowiedzi na oczekiwania potencjalnych Klientów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Swoją ofertę kieruje w szczególności do firm z sektorów objętych ustawą o ochronie infrastruktury krytycznej, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyć, że firma naprawdę innowacyjna jest zazwyczaj owocem pasji, rozległej wiedzy popartej niestłumioną ciekawością badacza i skłonnością do podejmowania nowych wyzwań i wkraczania na nieznane wody. Założyciele cenią otwarte umysły i intelektualną sprawność swoich współpracowników, nieprzerwanie inwestując w ich rozwój. Inwestują bowiem we wschodzące talenty. Są cierpliwymi, wytrwałymi, głęboko zaangażowanymi mentorami kształtującymi najtęższe umysły swojego zespołu.