Zaproszeni goście

mgr inż. Ryszard Jarża

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria biomedyczna (specjalność: zastosowania komputerów w medycynie). Od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo tworzeniem dokumentacji użytkowej, tłumaczeniami technicznymi oraz lokalizacją oprogramowania. Kieruje zespołem wyspecjalizowanym w opracowywaniu lokalnych wersji językowych oprogramowania medycznego i dokumentacji wyrobów medycznych.


mgr inż. Wojciech Jopek

Z zamiłowania konstruktor, chemik, automatyk i wynalazca z żyłką przedsiębiorczości. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej z pracą doktorską z dziedziny inżynierii biomedycznej związaną z protetyką kończyny górnej w toku. Autor 16 publikacji naukowych, 18 zgłoszeń patentowych oraz rozlicznych prezentacji na konferencjach naukowych. Laureat tytułu Mistrza Techniki nadanego przez Naczelną Organizację Techniczną w 2013 roku. Rozliczne doświadczenie z dziedzin wdrażania innowacyjnych rozwiązań rozciąga się do farmaceutycznych linii produkcyjnych, poprzez metody analityczne składu atomowego bazujące na spektroskopii widma plazmy, aż po zrobotyzowane stanowiska do produkcji w branży automotive i automatyczne restauracje. Współzałożyciel wielu spółek bazujących na własnych pomysłach i rozwiązaniach technicznych, w tym m. in. ProManus, która wygrała konkurs PARP na najbardziej innowacyjny start-up w Polsce w 2011 roku.


dr hab. inż. Wojciech Kałas

Dr hab. inż. Wojciech Kałas jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechiki Wrocławskiej. Od 22 lat związany z wrocławskim Instytutem Immunologii imienia Ludwika Hirszfelda, gdzie w roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk biologicznych, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie. W latach 2012–2018 był wykładowcą najpierw Akademii a potem Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W swoim życiu naukowym koncentruje się na zagadnieniach związanych z biologią nowotworów, a ostatnio również z cytotoksycznością nanomateriałów wzgledem komórek prawidłowych. W latach 2003–2007 przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie McMaster w Hamilton, w Kanadzie, gdzie pod kierownictwem prof. Janusza Raka pracował nad przydatnością trombospondyny-1 w terapii przeciwnowotworowej. Po powrocie dr Wojciech Kałas był kierownikiem 3 grantów NCN i uczestniczył w realizacji kilkunastu innych projektów finansowanych z budżetu nauki. Obecnie zajmuje się poszukiwaniem nowych związków o aktywności przeciwnowotworowej i próbami znoszenia chemo-oporności komórek nowotworowych na znane chemioterapeutyki. Jest współautorem 28 prac opublikowanych w indeksowanych czasopismach naukowych. Obecnie dr hab. Wojciech Kałas jest Kierownikiem Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów i członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.


dr inż. Adam Oleszko, SPEKTRUM Sp. z o.o.

Absolwent wydziału Podstawowych Problemów Techniki na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Inżynierii Biomedycznej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Komorowskiej oraz dr hab. Jadwigi Hartwich z wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, realizując jednocześnie studia podyplomowe Optometria oraz pracując jako optometrysta w Ośrodku Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu. W 2018 roku obronił pracę doktorską z zakresu zastosowania spektroskopii w podczerwieni i ramanowskiej w badaniach lipidów i lipoprotein krwi. Obecnie kontynuując pracę w SPEKTRUM zajmuje się między innymi wsparciem lekarzy w zakresie chirurgii refrakcyjnej i zaćmy, biometrią i wyznaczaniem mocy soczewek wewnątrzgałkowych.


mgr inż. Marcin Talar, Medicus sp. z o.o.

Mgr inż. Marcin Talar jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, kierunku Fizyka techniczna/Inżynieria biomedyczna, który ukończył w 2006 r. Od ponad 10 lat zajmuje się implantami słuchowymi w firmie Medicus Sp. z o.o., która jest wyłącznym dystrybutorem firmy Cochlear Ltd. Aktualnie zajmuje stanowisko Clinical Business Manager, w ramach którego zajmuje się produktami w sferze opieki chirurgicznej, kliniczno-technicznej oraz biznesowej. Organizator treningów, kursów i warsztatów oraz współautor publikacji medycznych.


dr inż. Edyta Wysokińska

Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Inżynieria Biomedyczna. Pracę magisterską zrealizowała pod opieką prof. Małgorzaty Kotulskiej w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Podczas studiów doktoranckich odbyła staż na wydziale Biomedycyny i Prewencji, Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie. W 2019 roku uzyskała stopień doktora. Jest współautorką 12 publikacji naukowych. Obecnie pracuje w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Jej działalność badawcza koncentruje się nad zastosowaniem i toksycznością nanomateriałów oraz nad działaniem przeciwnowotworowym inhibitorów metylacji DNA.